Regulamin uczestnictwa w projekcie „Umiem pływać”

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zajęcia z nauki pływania na basenie stanowią dodatkową ofertę szkoły przeznaczoną dla uczniów klas I – III w ramach projektu „Umiem pływać” i służą wzbogaceniu procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły.

2. Zajęcia z nauki pływania są dostosowane do wieku oraz umiejętności uczniów.

3. Rodzice nie ponoszą żadnych kosztów związanych z uczestnictwem dziecka w projekcie.

II. ZASADY ORGANIZACYJNE

1. Wszyscy uczniowie klas I – III biorący udział w zajęciach, niezależnie od rodzaju klasy, stanowią wspólną grupę uczestników zajęć na basenie.

2. Opiekę nad grupą sprawują nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora, którzy są opiekunami wyjazdu na zajęcia.

3. Uczniowie zawsze wyruszają na zajęcia ze szkoły i po zajęciach wracają do szkoły.

4. Uczestnicy zajęć na basenie spotykają się o ustalonej porze na dolnym korytarzu szkoły.

5. Uczniowie wychodzą ze szkoły parami pod opieką nauczycieli, udają się do autobusu i jadą na „Pływalnię Chrobry” w Głogowie.

6. Po zajęciach uczniowie wracają autobusem do szkoły i są odprowadzani przez nauczycieli do szkoły. Odbiór uczniów przez rodziców następuje tylko w szkole (uczniowie nie są odbierani przy autobusie).

III. ZADANIA NAUCZYCIELA-OPIEKUNA

1. Zapoznanie uczestników zajęć z zasadami bezpieczeństwa oraz nadzorowanie ich przestrzegania (zasady przejazdu autobusem, poruszania się po drogach, zachowania na basenie).

2. Sprawdzenie stanu liczbowego grupy przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu: szkoła – autobus – pływalnia – autobus – szkoła.

3. Sprawdzanie, czy uczniowie mają ze sobą swoje plecaki/torby z przyborami na basen przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu: szkoła – autobus – pływalnia – autobus – szkoła.

4. Pobranie odpowiedniej ilość kluczyków do szafek w szatni .

5. Przygotowanie szatni – nauczyciele otwierają szafki w szatniach i dopiero wówczas wpuszczają do szatni uczniów, którzy zajmują odpowiednie szafki.

6. Sprawowanie opieki nad uczniami.

7. Pomaganie młodszym uczniom w przygotowaniu się do zajęć z pływania i w osuszeniu po zajęciach.

8. Sprawdzenie szatni po wyjściu dzieci, pozamykanie szafek.

9. Wyprowadzanie uczniów na basen i przekazanie ich instruktorom pływania oraz odbieranie ich od instruktorów i odprowadzenie do szatni.

10. Przebywanie podczas zajęć nauki pływania na pływalni i czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci.

11. Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczniów na pływalni, albo w autobusie oraz za wypadki i zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania przez uczniów zasad regulaminu.

IV. ZADANIA RODZICÓW

1. Zaopatrzenie dziecka w strój kąpielowy, ręcznik, klapki basenowe, czepek.

2. Przyprowadzenie dziecka na miejsce zbiórki – dolny korytarz szkolny o wyznaczonej godzinie.

3. Przekazanie dziecka nauczycielowi opiekunowi.

4. Oczekiwanie na powrót dziecka z zajęć na basenie o wyznaczonej godzinie.

5. Odbiór dziecka od nauczyciela (dolny korytarz szkoły).

V. ZASADY ZGŁASZANIA NIEOBECNOŚCI DZIECKA NA ZAJĘCIACH

1. Jeżeli dziecko jest chore i nie będzie uczestniczyło w zajęciach w ramach projektu „Umiem pływać”, o tym fakcie należy poinformować szkołę dzwoniąc do sekretariatu pod nr 76 8515070 w dniu wyjazdu do godz. 10.00.

VI. ZADANIA UCZNIÓW – UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ

1. Uczestnikiem zajęć jest każdy uczeń, zapisany przez rodzica na zajęcia z pływania i uczestniczący w nich.

2. Uczestnicy słuchają wszystkich nauczycieli, którzy sprawują opiekę podczas wyjazdu na basen oraz instruktorów pływania i ratowników pływalni.

3. Uczestnicy zapoznają się z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas wyjazdu na basen i bezwzględnie przestrzegają regulaminu.

4. Poruszają się w parach, zgodnie z zasadami podanymi przez opiekunów.

5. Utrzymują porządek w autobusie oraz na pływalni, ze szczególnym uwzględnieniem szatni.

6. Samodzielnie dbają o swoje rzeczy, biorą odpowiedzialność za ich pakowanie i zabieranie po zajęciach.

VII. ZASADY ZACHOWANIA NA BASENIE

1. Wszystkie osoby udające się w stronę przebieralni/szatni obowiązuje zmiana obuwia na obuwie gumowe, antypoślizgowe – klapki kąpielowe.

2. Po obiekcie pływalni poruszamy się tylko w klapkach kąpielowych, ostrożnie i powoli.

3. Strój kąpielowy musi spełniać wymogi higieniczne, bez zamków błyskawicznych albo innych wstawek metalowych lub plastikowych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa dziecka.

4. Zabrania się posiadania w wodzie takich przedmiotów jak: zegarki, bransoletki, łańcuszki i innej biżuterii lub dewocjonaliów.

5. Każde dziecko biorące udział w zajęciach przed wejściem do basenu i po wyjściu z basenu opłukuje się pod natryskiem.

6. Na halę basenową wszystkie dzieci wchodzą równocześnie pod nadzorem nauczycieli – opiekunów i zostają przekazani instruktorom. Opiekunowie nie opuszczają hali basenowej.

7. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju, ciszy i bezwzględnego podporządkowania się decyzjom prowadzącego zajęcia instruktora i ratownika.

8. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu innych dzieci oraz ich samych.

9. Zabrania się w szczególności:

 • wchodzić do wody bez zezwolenia
 • biegać po chodnikach otaczających niecki basenów, w szatniach i pod prysznicami
 • skakać do wody
 • popychać, wrzucać i wciągać do wody osoby stojące na brzegu niecki basenu
 • zanurzać, przytrzymywać pod wodą innych użytkowników basenów
 • nurkować oraz wykonywać ćwiczenia bezdechowe bez zezwolenia i nadzoru instruktora i ratownika
 • niszczyć urządzeń i sprzętu pływalni oraz zaśmiecać i brudzić na terenie pływalni
 • zatykać ciałem i manipulować przy kratkach urządzeń pobierających wodę
 • używania sprzętu z elementami szklanymi (szklane okulary pływackie, maski i szkła kontaktowe)
 • wnosić kosmetyki w szklanych opakowaniach
 • żucia gumy podczas pobytu na hali basenowej, plucia na podłogę oraz do wody basenowej, załatwiania potrzeb fizjologicznych do wody basenowej

10. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni i przebieralni, nie oddane na przechowanie do depozytu, nauczyciele, kierownictwo i obsługa pływalni nie ponoszą odpowiedzialności. Zaginięcie lub znalezienie przedmiotów należy natychmiast zgłosić nauczycielowi. Naruszeniem prawa jest zatrzymanie znalezionych na obiekcie przedmiotów, które nie należą do osoby znajdującej.

11. Za stan bezpieczeństwa dzieci uczestniczących w zajęciach całkowitą odpowiedzialność ponosi prowadzący zajęcia instruktor, a w pomieszczeniach pływalni za właściwe zachowanie, porządek i bezpieczeństwo odpowiedzialni są opiekunowie grupy, którzy mają obowiązek przebywania z grupą od chwili wejścia na pływalnię do momentu jej opuszczenia przez ostatniego członka grupy.

12. Nad bezpieczeństwem przebywających w wodzie czuwają ratownicy, którzy posiadają odpowiedni strój z napisem RATOWNIK.

13. Na sygnał instruktora kończącego zajęcia uczestnicy zajęć natychmiast wychodzą z wody i po zbiórce na chodniku przy basenie wraz z nauczycielem opiekunem udają się do szatni.

14. Każdy uczestnik zajęć na basenie zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać zasady regulaminu. Instruktorzy, ratownicy, nauczyciele – opiekunowie nie odpowiadają za wypadki i zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania przepisów regulaminu.

15. Za dzieci niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody ponoszą ich rodzice.

VIII. ZASADY ZACHOWANIA W AUTOBUSIE

1. Wsiadanie do autobusu i wysiadanie z niego odbywa się na sygnał nauczyciela.

2. W autobusie obowiązuje zakaz:

 • spożywania posiłków i napojów
 • śmiecenia
 • niewłaściwego użytkowania siedzisk – wchodzenia butami na siedziska, klęczenia na siedzisku, opierania stóp o oparcia siedziska itp.
 • niszczenia elementów wyposażenia
 • chodzenia po autobusie w trakcie jazdy

3. W autobusie zajmujemy miejsca siedzące.