Szkoła Podstawowa w Grębocicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej w Grębocicach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Roman Rutkowski
 • E-mail: sekretariat@spgrebocice.pl
 • Telefon: 76 831 50 46

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Szkoła Podstawowa w Grębocicach
 • Adres: ul. Szkolna 2, 59-150 Grębocice
 • E-mail: dyrektor@spgrebicice.pl
 • Telefon: 76 831 50 70

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacje dodatkowe

 

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

1. Do budynku przy ul. Szkolnej 2 prowadzą trzy wejścia: główne przez łącznik, przez halę sportową oraz od strony placu zabaw. Są one ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. W hali sportowej znajduje się dodatkowe wejście/wyjście, otwierane w razie konieczności, np. umożliwienie wyjścia dzieci na lekcję wychowania fizycznego, otworzenie drogi ewakuacyjnej itp. W budynku szkoły znajduje się również stołówka, do której prowadzi wejście z korytarza szkolnego oraz osobne wejście z zewnątrz. 1. Do budynku przy ul. Szkolnej 4 prowadzi pięć wejść. Dwa wejścia ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły: główne (od strony południowej budynku – drzwi z klamką antypaniczną), boczne przy auli od strony hali sportowe (strona południowa budynku– drzwi z klamką antypaniczną). Ponadto trzy wejścia/wyjścia ewakuacyjne otwierane w razie konieczności – umożliwienie dodatkowego wyjścia do świetlicy lub auli: przez świetlicę szkolną (od strony wschodniej), przez aulę (od strony wschodniej– drzwi z klamką antypaniczną) oraz z tyłu budynku (od strony północnej– drzwi z klamką antypaniczną). W budynku na każdym poziomie (parter i piętro) znajduje się korytarz. Na jego początku i końcu znajduje się klatka schodowa. Budynek posiada jedną windę, która znajduje się przy klatce schodowej przy głównym wejściu do budynku.

Dostosowanie korytarzy

W budynku przy ul. Szkolnej 2 na każdym poziomie (parter i piętro) znajduje się korytarz. Na jego początku i końcu znajduje się klatka schodowa. Budynek nie posiada wind.

Budynek ul. Szkolna 4

Budynek jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Dwa wejścia ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły są wyposażone w podjazdy dla osób na wózkach. Ponadto na parterze i piętrze oraz przy auli znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych

Dostosowanie schodów

W budynku przy ul. Szkolnej 2. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych. Jedna toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na terenie hali sportowej.

Dostosowanie wind

Budynek przy ul. Szkolnej 4 posiada jedną windę, która znajduje się przy klatce schodowej przy głównym wejściu do budynku.

Dostępność pochylni

Budynek przy ul. Szkolnej 4 jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Dwa wejścia ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły są wyposażone w podjazdy dla osób na wózkach.

Dostosowanie parkingów

Na terenie przy budynku przy ul.Szkolnej 2 znajduje się 40 miejsc parkingowych. Nie ma miejsc zarezerwowanych dla osób niepełnosprawnych. Na terenie przy budynku przy ul.Szkolnej 4 znajduje się 6 miejsc parkingowych. Nie ma miejsc zarezerwowanych dla osób niepełnosprawnych.

Inne informacje i oświadczenia

Prawo wstępu z psem asystującym

W budynkach przy ul. Szkolnej 2 i ul. Szkolnej 4 może wejść osoba z psem asystującym.

Dostępność tłumacza języka migowego

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz. 526

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848