Na stronie internetowej szkoły, w zakładce system oceniania, zostały umieszczone ważne informacje (m.in. ze Statutu Szkoły) dotyczące systemu oceniania. Znajdują się tam Przedmiotowe Systemy Oceniania (PSO), w których są sformułowane szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen oraz sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. PSO dla poszczególnych zajęć edukacyjnych i klas zostały opracowane przez zespoły przedmiotowe lub poszczególnych Nauczycieli.

Zamieszczono tam również (w oddzielnym pliku) warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. Jest to informacja ze Statutu Szkoły dotycząca wszystkich zajęć.

Ponadto od drugiego semestru (dotyczy klas IV-VIII), wszystkie sprawdzone i ocenione prace kontrolne i inne formy pisemnego sprawdzania wiadomości i umiejętności uczniów  przekazywane są uczniom do domu (w celu zaprezentowania ich rodzicom/prawnym opiekunom). Prace pisemne mogą być przekazywane w oryginale lub jako kopie (ksero). Przekazanie prac pisemnych następuje po wpisaniu oceny za pracę do dziennika elektronicznego.

Uczeń (na wniosek nauczyciela) zobowiązany jest do potwierdzenia otrzymania oryginału lub kopii pracy pisemnej. Wobec powyższego, w momencie pojawienia się oceny w dzienniku elektronicznym, rodzic powinien oczekiwać okazania przez dziecko ocenionej pracy.

Zabrania się dokonywania jakichkolwiek poprawek na otrzymanych pracach pisemnych oraz  udostępniania (do publicznego upowszechniania) otrzymanej pracy (kopiowania, skanowania, fotografowania, a następnie zamieszczania jej na portalach społecznościowych – szeroko rozumianym Internecie lub innych miejscach dostępnych publicznie).